Θέσεις εργασίας από τα ΕΛΤΑ στην Αττική ΣΟΧ 8/2013

ergasia_agelies

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 8 /2013

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σαράντα (40) άτομα ∆Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ , για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, μερικής απασχόλησης, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών στο Κέντρο Διαλογής Αττικής (Κρυονέρι) και στο Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδρομείου (Σπάτα), σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
• Ηλικία : Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.
• Απαιτούμενα προσόντα για την ειδικότητα ∆Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
1. Δίπλωμα ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών ή Πτυχίο Β κύκλου ΤΕΕ, ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α κύκλου ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης, ή Απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Λυκείου, ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης, ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
2. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα :επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 3 και να την υποβάλουν από 04-12-2013 έως και 13-12-2013.
α. Είτε αυτοπροσώπως , είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δηµόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Διεύθυνση Κέντρων Διαλογής Αττικής, οδός Λεύκης 128, Τ.Κ. 145 68 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ,

ώρες υποβολής 08.30-13.30 (τηλ. επικοινωνίας :210 8006705) και στο Κέντρο Αεροπορικού
Ταχυδρομείου, Αερολιμένας Αθηνών, κτίριο 25, Σπάτα, ώρες υποβολής 08.30-13.30 (τηλ. επικοινωνίας
:210 3538172).
β. είτε ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή, η οποία απευθύνεται στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού, Τµήµα
Προσλήψεων, Απελλού 1, 101 88 ΑΘΗΝΑ, για την ανακοίνωση ΣΟΧ 8/2013 (τηλ. επικοινωνίας: 210
3353228 και 210 3353487).


Τα κριτήρια κατάταξης, τα λοιπά δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτομερώς στην 112/1134/311.31/31-10-2013 Ανακοίνωση θα δείτε πατώντας εδώ.

Στο Παράρτημα , μπορούν οι υποψήφιοι να βρουν : 1) οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 το οποίο χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή σε διαδικασίες πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και 2) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής.

πηγή : Ελληνικά Ταχυδρομεία

Όροι χρήσης Επικοινωνία
Mailman vector is under license from “petshopbox/ Vecteezy.com “